Rekrutacja do projektu „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

Ilustracja do artykułu classroom-2787754_640-pixabay.jpg
 1. Rekrutacja w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” realizowana jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (lider), Powiat Bielski (partner), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim (realizatorzy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
 2. Okres realizacji projektu: 18.08.2020 r. – 17.12.2021 r.
 3. Biura projektu: Biuro Projektu Lidera – ul. Modlińska 6/U3, 15-066 Białystok oraz Biuro Projektu Partnera w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 6 i II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 4, 17-100 Bielsk Podlaski.
 4. Uczestnik – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim lub II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 6. Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 205 (143K/62M) uczniów, prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i doskonalenie kompetencji 40 N (29K) oraz doposażenie dwóch pracowni przedmiotowych od 08.2020 do 12.2021 r.
 7. Grupę docelową projektu stanowi łącznie 205 (143K/62M) osób nieaktywnych zawodowo uczących się – 137 (93K) uczniów/uczennic I LO w Bielsku Podlaskim i 68 (50K) uczniów/uczennic II LO w Bielsku Podlaskim oraz osoby zatrudnione w sektorze publicznym – 20 (15K;5M) nauczycieli/nauczycielki pracujący w I LO i 20 (16K, 4M) nauczycieli/lek z II LO. Wszyscy uczestnicy projektu to osoby uczące się lub pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Uczniowie/uczennice, nauczyciele zakwalifikowani/ne do projektu będą mogli/ły skorzystać z form wsparcia przewidzianych w projekcie:
  8.1 Uczniowie/uczennice
  a. Zajęcia rozwijające z chemii metodą eksperymentu (I LO)
  b. Zajęcia wyrównujące z chemii metodą eksperymentu (I LO)
  c. Akademia programowania (II LO)
  d. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego (II LO)
  e. Laboratorium kompetencji cyfrowych (I LO)
  f. Zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe z matematyki (I LO)
  g. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego (I LO)
  h. Zajęcia wyrównawcze kompetencje z matematyki (I LO i II LO)
  i. Zajęcia wyrównawcze kompetencje z języka angielskiego (I LO i II LO)
  j. Pomoc stypendialna uczniom/uczennicom I LO i II LO – zgodnie z odrębnym Regulaminem Programu Stypendialnego.
  8.2 Nauczyciele/nauczycielki
  a. Szkolenie: Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie (I LO)
  b. Szkolenia kompetencji cyfrowych nauczycieli/lek (I LO i II LO)
  c. Szkolenie z zakresu funkcjonalności dziennika elektronicznego dla nauczycieli (II LO)
  d. Szkolenie dla nauczycieli w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość z zastosowaniem metod i technik zdalnego nauczania (I LO i II LO)
  e. Szkolenie rady pedagogicznej na temat indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym (I LO i II LO).

Procedura rekrutacji

 1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie:
  a. w biurze projektu realizatora w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki,
  b. w biurze projektu realizatora w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza
  c. na stronach WWW szkół realizujących i organu prowadzącego
  d. podczas spotkań grupowych z uczniami (klasa), rodzicami (zebrania), nauczycielami (rada pedagogiczna)
  e. podczas rozmów indywidualnych wychowawców z rodzicami i uczniami
 2. Proces rekrutacji prowadzony będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w okresie:
  a. nauczyciele/nauczycielki: 7.09.2020 r. – 15.09.2020 r.
  b. uczniowie/uczennice: 7.09.2020 r. – 31.10.2020 r.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronach WWW realizatorów projektu.

 

ach

Powrót na początek strony