Przetarg na sprzedaż prawa własności Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 44b

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 50,26 mkw., wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni użytkowej 6,50 mkw. oraz prawo współwłasności Skarbu Państwa do udziału 5676/64548 w gruncie zabudowanym, oznaczonym numerem ewidencyjnym działki 3650/10 o powierzchni 0,1478 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44b, dla której urządzona jest księga wieczysta nr BI1P/00085595/8.

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo własności Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 50,26 mkw., wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 6,50 mkw. oraz prawo współwłasności Skarbu Państwa do udziału 5676/64548 w gruncie zabudowanym, oznaczonym ewidencyjnym działki 3650/10 o pow. 0,1478 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44b, dla której urządzona jest księga wieczysta nr BI1P/00085595/8, wykazane w ewidencji gruntów i budynków.

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3650/10, na której położony budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży, faktycznie położona jest w sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, usługowo handlowego oraz instytucji jak: Nadleśnictwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, baza PKS i inne. Sąsiedztwo stanowi również zabudowa po byłym Zakładzie Unasienniania Zwierząt. Dojazd przez działkę 3650/11 utwardzoną trelinką. Teren nieruchomości ogrodzony płotem z siatki stalowej, występują nasadzenia roślinne, w postaci drzew ozdobnych oraz trawnika od strony frontowej budynku.

Budynek składa się z II pięter, wraz z podpiwniczeniem; posiada jedną klatkę wejściową, w budynku wydzielonych jest 12 samodzielnych lokali mieszkalnych. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, odgromową, teleinformatyczną, c.o. z lokalnej kotłowni olejowej, c.w. z bojlerów elektrycznych.

Lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 50,26 m, położony jest na drugim piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 6,50 mkw.,

Wspólnota Mieszkaniowa obciążona jest kredytem termomodernizacyjnym za wykonaną w 2010 r. termomodernizacją budynku. Wysokość zadłużenia przypadającego na sprzedawany lokal wyniosło na dzień 31.08.2019 r. – 1 017,08 złotych.

Zabudowana nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3650/10, na której znajduje się lokal mieszkalny znajduje się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z dyspozycjami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego Uchwałą nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 r. działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest ograniczona w rozporządzaniu.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 141 200,00 złotych (podlegająca zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wysokość wadium wynosi: 14 000,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalne postąpienie: 1 420,00 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godzinie 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (sala konferencyjna I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu ustalonego wadium do dnia 17 października 2019 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do dnia 17 października 2019 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego. Za datę wpłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium). Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów związanych z okazaniem granic działki w terenie, została określona wg stanu wykazanego w ewidencji gruntów i budynków oraz z księdze wieczystej. Nabywca z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nabędzie prawa do wyżej opisanych czynności. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej.

W przetargu może uczestniczyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które wpłaciły wadium w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru /lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu w/w podmiotów/. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS /lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej/ winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby przed dniem zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (wejście z tyłu budynku lub pokój nr 105, tel. (85) 833-11-40 lub (85) 833-11-22.

Z up. Starosty

 

mgr Ryszard Anusiewicz
Sekretarz Powiatu

 

md/GK.6840.2.2019

Powrót na początek strony