Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

logo FE - RP - UE

Projekt: „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby
kształcenia praktycznego”.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb gospodarczych i społecznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 961 610,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych 89/100).

Projekt (działanie 8.2.1) jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Newsletter

Powrót na początek strony