Zaproszenie do uczestnictwa w realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół”

Z dniem 1 sierpnia 2013 r. Powiat Bielski rozpoczął realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty.

Głównym celem projektów powiatowych jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkoły/przedszkola, którego założenia merytoryczne zostały opracowane w ramach projektu ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, a także pomoc dyrektorom szkół i przedszkoli w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.

Projekt dotyczy kompleksowego wsparcia wybranych szkół i przedszkoli w powiecie bielskim w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

W ramach projektu mogą zostać objęte wsparciem następujące typy placówek:
1. szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, z uprawnieniami szkoły publicznej, np.:
a) szkoły podstawowe,
b) gimnazja,
c) zasadnicze szkoły zawodowe,
d) technika,
e) licea ogólnokształcące,
2. przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne, o ile placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli.

Do udziału zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i przedszkola z powiatu bielskiego!

Ze względu na pilotażowy charakter projektu, mający na celu przede wszystkim przetestowanie w praktyce nowych zasad wspomagania szkół, do udziału w projekcie wytypowano najbardziej reprezentatywną grupę placówek, w których jest możliwe udzielenie wsparcia na podstawie wystandaryzowanych ofert doskonalenia. Z tego względu w grupie docelowej nie przewidziano możliwości udziału np. szkół specjalnych czy też szkół dla dorosłych.

Projekt zakłada realizację procesu doskonalenia w sposób wynikający z potrzeb szkół i przedszkoli. Dlatego też w oparciu o diagnozę szkół i przedszkoli uczestniczących w realizacji projektu, zostanie opracowany powiatowy program wspomagania. Do bezpośredniej pracy z nauczycielami zostaną zatrudnieni szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE) oraz eksperci zewnętrzni (np. trenerzy, doradcy metodyczni, psycholodzy, coachowie itp.). Program doskonalenia to przede wszystkim warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne skierowane do nauczycieli i dyrektorów, prowadzone przez SORE i ekspertów zewnętrznych. W ramach projektu zostanie zainicjowane prowadzenie czterech tematycznych, lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Do dyspozycji uczestników zostanie oddana również platforma internetowa jako płaszczyzna wymiany doświadczeń. Każdy z uczestników projektu otrzyma materiały szkoleniowe. Więcej informacji na temat zadań realizowanych w ramach wspomagania można będzie niedługo znaleźć na stronie internetowej Powiatu www.powiatbielski.pl

Jeśli Twoja szkoła/przedszkole chce uczestniczyć w procesie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów prosimy wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i złożyć do 10 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, Wydział Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego, ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 110. Osoba do kontaktu: Julita Sawicka – koordynator projektu.

Do pobrania: deklaracja uczestnictwa w projekcie (doc, 40 kB).

 

logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

js

Newsletter

Powrót na początek strony