Wykaz bibliografii do tematyki sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów oraz obszarów wsparcia wybranych w poszczególnych szkołach i przedszkolach

Uczestnikom projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” przekazujemy wykaz bibliografii do tematyki sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów oraz obszarów wsparcia wybranych w poszczególnych szkołach i przedszkolach.

Bibliografię przygotowało Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach porozumienia o współpracy zawartego 19 kwietnia 2013 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, a Powiatem Bielskim w sprawie współpracy przy realizacji projektu oraz uchwałą nr 150/2150/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zawarcia z Powiatem Bielskim porozumienia o współpracy na rzecz działalności bibliotecznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy realizacji projektu pt. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”.

Do pobrania:
Bezpieczeństwo w szkole (PDF, 91 kB)
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole (PDF, 92 kB)
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich (PDF, 30 kB)
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (PDF, 224 kB)
Jak radzić sobie ze szkolną absencją (PDF, 59 kB)
Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? (PDF, 95 kB)
Nauczyciel 45+ (PDF, 111 kB)
Ocenianie kształtujące (PDF, 39 kB)
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? (PDF, 53 kB)
Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły (PDF, 73 kB)
Praca z uczniem młodszym (PDF, 76 kB)
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (PDF, 48 kB)
Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania (PDF, 123 kB)
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (PDF, 201 kB)
Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się (PDF, 184 kB)
Wspieranie pracy wychowawców klas (PDF, 80 kB)
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (PDF, 55 kB)
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły (PDF, 41 kB)

Cała bibliografia (zip/PDF, 1,6 MB).


logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mk

Newsletter

Powrót na początek strony