Pierwszy etap realizacji RPW w powiecie bielskim

Uczestników projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” informujemy, że zakończył się pierwszy cykl doskonalenia nauczycieli.

Od września do października 2013 r. szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE) dokonali diagnozy potrzeb rozwojowych oraz sporządzili roczne plany wspomagania dla szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie. Na podstawie opracowanych planów od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r. przeprowadzone zostały warsztaty z ekspertami zewnętrznymi. Trzy spotkania warsztatowe dla każdej ze szkół i przedszkoli trwały po 5 godzin dydaktycznych i obejmowały tematy wybrane przez dyrektorów oraz nauczycieli zaangażowanych placówek.

Po skończeniu modułu warsztatowego SORE oraz eksperci zewnętrzni udzielali:
– konsultacji indywidualnych z SORE w styczniu – marcu 2014 r. w ilości 6 godzin na szkołę/przedszkole;
– konsultacji grupowych z SORE w marcu 2014 r., 5 godzin na szkołę/przedszkole;
– konsultacji grupowych z ekspertem zewnętrznym w kwietniu – maju 2014 r., 6 godzin na szkołę/przedszkole.

Zgodnie z założeniami merytorycznymi na zakończenie cyklu w maju i czerwcu 2014 r. SORE sporządzili sprawozdanie ze zrealizowanego rocznego planu wspomagania w poszczególnych szkołach i przedszkolach objętych wsparciem.

Dokonując analizy ankiet oceniających proponowane formy i zakres doskonalenia przeprowadzonych wśród uczestników wywnioskowano, iż powyższe spełniło ich oczekiwania.

 

logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mk

Newsletter

Powrót na początek strony