Związek Powiatów Polskich a koronawirus

Nowa, nieprzewidziana i zaskakująca dla nas wszystkich epidemia koronawirusa wywołała wiele problemów we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Powstałe zagrożenie uderzyło w nas wszystkich – zwykłych obywateli, ale też w znaczący sposób wpłynęło na działalność organów administracji publicznej, w tym także na samorządy powiatowe. Z pomocną dłonią od początku tego niezwykłego stanu zagrożenia ruszył Związek Powiatów Polskich, który starał się wyjaśniać wprowadzane nowe regulacje prawne, w określonych sytuacjach podejmował interwencje w instytucjach rządowych, wydawał opinie i interpretacje do wprowadzanych rozwiązań prawnych, związanych z walką z koronawirusem. Zarząd Związku, w którym funkcję wiceprezesa pełni starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, był na tym polu szczególnie aktywny, kilkakrotnie obradując na wideokonferencjach oraz prowadząc zwyczajowe posiedzenia w trybie konsultacji elektronicznych.

Ilustracja do artykułu Zdalne posiedzenie zarządu ZPP. W prawym górnym rogu wiceprezes Sławomir Jerzy Snarski.jpg

Zdalne posiedzenie Zarządu ZPP. W prawym górnym rogu wiceprezes Sławomir Jerzy Snarski

Pierwsze reakcje Związku Powiatów Polskich na nasilającą się epidemię dotyczyły konieczności złagodzenia niektórych regulacji prawnych, nakładających na obywateli określone obowiązki. Przykładem takiego działania jest choćby wydanie opinii w sprawie odstąpienia od wymierzanie kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju. Zajęte przez Związek stanowisko miało wpływ na wprowadzenie 180-dniowego (zamiast 30-dniowego) terminu na dokonanie wymaganych czynności. Pojawiające się nowe przepisy prawa były na bieżąco oceniane i interpretowane przez ekspertów Związku, tak jak stało się to z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ich wątpliwości wzbudziło nadanie uprawnień wojewodom w zakresie wydawania jednostkom samorządu terytorialnego poleceń dotyczących wykonywania przez nie określonych zadań. W konkluzji stwierdzono, iż wojewoda nie ma takiego uprawnienia.

Związek wydał szereg innych opinii, np. w kwestii niedopuszczalności organizacji sesji rady powiatu w trybie zdalnym czy też możliwego złagodzenia przepisów RODO w warunkach epidemii. Podjęto wiele interwencji, m.in. zwrócono się do wszystkich klubów poselskich w Sejmie RP z prośbą o podjęcie pilnych działań legislacyjnych umożliwiających organom kolegialnym jednostek samorządu terytorialnego pracę zdalną, zaapelowano do premiera rządu RP o uregulowanie kwestii odpowiedzialności za organizację wyznaczonych miejsc kwarantanny, skutecznie interweniowano w sprawie dotowania niepublicznych szkół dla dorosłych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz w sprawie konieczności aneksowania umów o udzielenie pożyczek mikroprzedsiębiorcom (wskazując nie na potrzebę aneksowania umów a co najwyżej na poinformowanie przedsiębiorców o bardziej korzystnych warunkach umorzenia pożyczek).

Ostatnio Zarząd ZPP zwrócił się do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o uwzględnienie w projekcie nowej ustawy „covidowej” przesunięcia terminu na przedłożenie organowi stanowiącemu raportu o stanie jednostek samorządu terytorialnego. W opinii Związku wydłużenie tego terminu miałoby zapewnić spójność przedkładanych w tym czasie sprawozdań obrazujących sytuację finansową samorządu ze sporządzonym raportem.

Przytoczone wyżej przykłady działania Związku Powiatów Polskich to tylko część szerokiego spektrum podejmowanych decyzji, opinii, interwencji i konsultacji. Wszystko to sprowadza się do jednego mianownika – pomocy samorządom powiatowym w odnalezieniu się w nowej sytuacji prawnej, ułatwiania im działalności w warunkach obostrzeń związanych z epidemią oraz inicjatywy związanej z proponowaniem wprowadzenia skutecznych i korzystnych dla samorządów regulacji prawnych. Ostatecznie bowiem wszystko to ma zmierzać do zapewnienia mieszkańcom powiatów bezpieczeństwa i zaspokojenia we właściwy sposób ich potrzeb, co jest przecież istotą funkcjonowania samorządu.

 

pd, fot. Dziennik Warto Wiedzieć

Powrót na początek strony