X sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Sprawozdawczość, tematy oświatowe i sprawy finansowe dominowały w tematyce obrad kolejnej w tym roku sesji Rady Powiatu. Wakacyjna przerwa wpłynęła na bogatą zawartość jej porządku obrad.

Ilustracja do artykułu 20190925_100410.jpg

Pierwsze zagadnienia, którymi zajęli się radni w czasie sesji, dotyczyły sprawozdań składnych przez komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Dotyczyły one bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizacji programu „Wakacyjne pogotowie bezpieczeństwa” oraz patologicznymi zjawiskami wśród młodzieży. Komendant przedłożone dokumenty uzupełnił obszerną informacją na temat działań bielskiej policji.

starosta

komendant policji

Następnie radni wysłuchali informacji składanych przez dyrektorów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim i bielskiego szpitala. W programie sesji znalazły się także sprawozdania z działań nadzoru wodnego w Bielsku Podlaskim, Łapach i Ciechanowcu.

dyrektor powiatowego urzędu pracy

dyrektor spzoz

Kolejnym obszernym blokiem tematycznym w ramach sesji były sprawy oświatowe. Kilka punktów dotyczyło przekształceń szkół ponadpodstawowych podległych Powiatowi Bielskiemu wymuszonych przez przeprowadzoną reformę w tej dziedzinie. Ich istotą było przekształcenie liceów ogólnokształcących z trzy- na czteroletnie oraz techników z cztero- na pięcioletnie. Innym skutkiem tej reformy była likwidacja gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Zmiany dotknęły także Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Z mocy wprowadzonych w życie ustaw zostało ono przekształcone w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego. Ponadto Rada ustaliła tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zmieniła regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

wicestarosta

Bieżące sprawy Powiatu Bielskiego w większości skupiły się wokół zagadnień związanych z budżetem. Dotyczyły zarówno sprawozdań z realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu, jak też aktualnych zmian wprowadzanych w finansach Powiatu. Pozostałe pozafinansowe sprawy dotyczyły powołania delegatów Rady Powiatu do składu komisji bezpieczeństwa i porządku, ustalenia na przyszły rok wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie oraz przyjęcia programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok.

radni

Z materiałami stanowiącymi przedmiot obrad sesji można zapoznać się na stronie http://powiatbielski.esesja.pl/posiedzenie/3ccdcb59-74c5-4.

 

pd

Powrót na początek strony