Wykonanie budżetu i bilans Powiatu za 2019 rok

Zarząd Powiatu na posiedzeniu 14 maja br. podał do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 rok. Zatwierdzono także łączny bilans, zawierający m.in. podsumowanie pasywów i aktywów.

Ilustracja do artykułu pieniądze640.jpg

Budżet ubiegłego roku zamknął się kwotą ponad 73 mln zł po stronie dochodów i ponad 70 mln zł po stronie wydatków. Tym samym zanotowano nadwyżkę budżetową przekraczającą 2,5 mln zł.

Po stronie dochodów warto zauważyć znaczący wpływ środków pozyskanych przez Powiat z tytułu dotacji. Ich łączna kwota przekroczyła 26 mln zł, z czego ponad 15 mln stanowiło dotacje pochodzące z budżetu państwa, blisko 5 mln zł z budżetu Unii Europejskiej, ponad 5 mln zł z funduszy celowych i ok. 1,2 mln zł z budżetów gmin.

Bilans Powiatu za ubiegły rok zamknął się kwotą ponad 125 mln zł. Największą wartość po stronie pasywów miał fundusz jednostki (czyli suma zrealizowanych wydatków budżetowych) wynoszący 123 mln zł. Po stronie aktywów natomiast najbardziej znaczące są środki trwałe Powiatu – budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty. W bilansie wyceniono je na 113 mln zł.

Z przyjętych przez Zarząd Powiatu dokumentów wynika, że kondycja Powiatu Bielskiego w ubiegłym roku była bardzo dobra. Jest to oczywiście wynik przemyślnej, ostrożnej, ale zarazem proinwestycyjnej polityki prowadzonej przez jego władze. Dzięki temu wzrosła możliwość sfinansowania nieprzewidzianych zadań, które mogą pojawić się w bieżącym roku, oczywiście w razie utrzymania się ogólnej koniunktury na przyzwoitym poziomie.

 

pd

Powrót na początek strony