Starostwo Powiatowe w 2019 roku – podsumowanie

Praca Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim to przede wszystkim działalność na rzecz i w interesie mieszkańców powiatu bielskiego.

Ilustracja do artykułu starostwo.jpg

Urząd świadczy swoim klientom szeroki zakres usług w wielu dziedzinach, m.in.: prawa budowlanego (pozwolenia budowlane), rolnictwa i leśnictwa, geodezji i kartografii, porad konsumenckich, z zakresu komunikacji (prawa jazdy, dowody rejestracyjne). Pełni także nadzór nad powiatowymi placówkami oświaty oraz gospodaruje majątkiem Powiatu. W ubiegłym roku prowadzono ok. 40 tys. spraw i postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji i postanowień.

Najważniejszymi z punktu widzenia mieszkańca powiatu zadaniami zrealizowanymi w minionym roku są: projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” o wartości 6 mln zł (dofinansowanie do studiów, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe), projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, dla którego wartość pozyskanych środków przypadających na Powiat wyniosła ok. 4 mln zł, dwa inne projekty geodezyjne: „ZSIN – budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Nieruchomościach – faza II” oraz „K-GESUT – krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu” o wartości dla Powiatu ok. 1,8 mln zł. Ponadto w tej dziedzinie ulepszono Geoportal Powiatu Bielskiego służący do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet poprzez uruchomienie usługi Street View, umożliwiającej zdalne obejrzenie danej nieruchomości.

Na uwagę zasługuje działalność Powiatowego Zespołu ds. Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Patriotycznych. Jest to zespół doradczy Starosty Bielskiego, który w ubiegłym roku organizował obchody: Narodowego Święta 3 Maja, 76. rocznicy mordu w Lesie Pilickim 15 lipca, 99. rocznicy „Cudu nad Wisłą” i Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia oraz Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził przetargi: na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bielskiego (219 tys. zł) oraz na nadzór gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bielskiego (54 tys. zł).

Warto wspomnieć o udziale Powiatu Bielskiego w organizacji dożynek diecezji drohiczyńskiej 7 września w Wyszkach.

Sukcesy Powiatu Bielskiego i jego dynamiczny rozwój jest stale zauważany w kraju. Wyrazem tego są wysokie notowania w ogólnopolskich rankingach. W ubiegłym roku zajął on piąte miejsce w rankingu powiatów do 60 tys. mieszkańców, organizowanym corocznie przez Związek Powiatów Polskich. W rankingu inwestycyjnym pisma samorządowego „Wspólnota” Powiatowi przypadło 19. miejsce w kraju, co oznacza awans z 54. pozycji.

Wszystkie działania prowadzone są w sposób gospodarny i oszczędny, by racjonalnie wydatkować finansowe środki publiczne. Służyła temu m.in. konsolidacja zakupów w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania samorządu powiatowego: ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Bielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na dwa lata oraz udział w postępowaniu przetargowym na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej powiatu bielskiego i jego jednostek organizacyjnych pod egidą Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na trzy lata.

Nie sposób także pominąć intensywnej pracy władz Powiatu, nadających ton i wyznaczających kierunki działania dla całej administracji powiatowej. Licząca 17 radnych Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim debatowała na 10 sesjach, podczas których podjęła 64 uchwały oraz analizowała pracę jednostek organizacyjnych Powiatu. Podejmowała kluczowe decyzje w sprawach Powiatu, m.in. zatwierdzając budżet na rok bieżący. Intensywnie pracował także Zarząd Powiatu, podejmując podczas 45 posiedzeń 157 uchwał oraz wiele innych decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Powiatu.

 

pd

Powrót na początek strony