Spotkanie noworoczne starosty bielskiego

Podziękowaniami dla zaproszonych gości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski rozpoczął spotkanie noworoczne z przedstawicielami wszystkich środowisk wspierających działalność powiatu bielskiego. Odbyło się ono 26 stycznia w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu IMG_7639 sb.JPG

– Istotą samorządu jest wspólnota, a jego siłą jest sposób, w jaki zaspokaja potrzeby społeczności – mówił starosta, wytyczając tym samym myśl przewodnią tego wydarzenia. Podkreślił wagę wsparcia działań samorządu powiatowego przez duchowieństwo, władze wojewódzkie, środowiska naukowe i nauczycielskie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i samorządowców wszystkich szczebli.

goście

prowadzący

Podsumowując dorobek Powiatu Bielskiego w minionej kadencji, starosta najwięcej miejsca poświęcił zagadnieniom oświaty i edukacji. W 50-milionowym budżecie Powiatu 17 mln zł przeznacza się na prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Dla starosty obok realizowanych inwestycji w tej dziedzinie bardzo ważne były osiągnięcia uczniów, takie jak wysoka zdawalność matur i egzaminów zawodowych oraz ich sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i licealiadach.

starosta

Zebranych przywitał gospodarz uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

występ uczennicy

Kolejną ważną z punktu widzenia potrzeb społeczności powiatowej dziedziną była ochrona zdrowia. Bielski szpital utrzymuje się w czołówce najlepszych placówek w kraju (24. miejsce w Polsce w Rankingu Szpitali 2017 i pierwsze w województwie podlaskim), stale modernizuje swoje zaplecze medyczne, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, prowadząc placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Bielsku Podlaskim i Orli oraz otwierając nową placówkę w Brańsku. Wprowadza też i rozszerza istniejące standardy leczenia, m.in. uzyskując certyfikat „Szpital bez bólu”.

wyróżnieni przez starostę

wyróżnieni przez starostę

Powiat bielski rozwija się dzięki przedsiębiorcom i prowadzonym przez nich firmom, wspieranych przez administrację powiatową. Dzięki temu bezrobocie pozostaje na minimalnym poziomie 5,8 proc., czemu przysłużyła się aktywna polityka na rynku pracy. Powiat wydatkował na ten cel ponad 8 mln zł, a Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim pozyskał na dodatkowe zadania 5,5 mln zł, zasługując na wyróżnienia i nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z dużym zaangażowaniem rozwiązywano również problemy społeczne, angażując w tego typu zadania ponad 3 mln zł, przede wszystkim w rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

wyróżnieni przez starostę

wyróżnieni przez starostę

Dzięki wsparciu samorządów gmin, miast, innych powiatów oraz władz wojewódzkich i krajowych w ubiegłym roku przebudowano 13,4 km dróg, wyremontowano trzy obiekty mostowe, wykonano dziewięć dokumentacji projektowych na kolejne zadania drogowe, wydatkując na to 10,5 mln zł. Dodatkowo 1,1 mln zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg.

odznaczeni przez wojewodę

odznaczeni przez wojewodę

odznaczeni przez wojewodę

Centrum działalności powiatu skupia się w jego administracji, która w minionym roku prowadziła ponad 50 tys. spraw, służących rozwiązywaniu problemów mieszkańców i zaspokajaniu ich potrzeb. Najwięcej uwagi poświęcono m.in. ułatwieniu w zdobywaniu nowych i doskonaleniu posiadanych kwalifikacji, realizując projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”, angażujący środki w wysokości ok. 6 mln zł. Prawie tyle samo pozyskano na doskonalenie bazy geodezyjnej i kartograficznej, zapewniając lepszy dostęp do zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków.

wojewoda

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski

biskup

Biskup drohiczyński Tadeusz Pkus

Wspólne działania administracji powiatowej, samorządowców, przedsiębiorców i innych środowisk wspierających nasz powiat zaowocowały jego wysoką pozycją i uznaniem w kraju. Powiat bielski uplasował się na czwartym miejscu w rankingu powiatów do 60 tys. mieszkańców oraz zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej.

biskup

Arcybiskup bielski Grzegorz

występ uczennicy

Odniesione przez Powiat Bielski sukcesy spotkały się z uznaniem pozostałych uczestników spotkania, którzy gratulowali staroście znakomitych dokonań, składając też życzenia na przyszłość. W tym duchu wypowiadali się: arcybiskup bielski Grzegorz, biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, członek zarządu województwa podlaskiego Stefan Krajewski, przedstawiciel ambasadora Republiki Białoruś Jurij Kulabuchow oraz starosta siemiatycki Jan Zalewski.

uczniowie odznaczeni przez starostę

uczniowie odznaczeni przez starostę

uczniowie odznaczeni przez starostę

uczniowie odznaczeni przez starostę

Spotkanie stało się dla starosty okazją do publicznego podziękowania osobom wspierającym Powiat Bielski przy realizacji jego zadań, jak też współtwórcom jego sukcesów. Z tej okazji wręczył on wybranym gościom okolicznościowe statuetki. Podobnie uhonorowani zostali najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych.

podlaskie kukułki

podlaskie kukułki

podlaskie kukułki

Miłą atmosferę podczas tego wydarzenia zapewnili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, których występy wokalno-muzyczne stanowiły przerywniki między poszczególnymi etapami spotkania. W finale dwa tańce zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”.

 

pd, fot. Sebastian Bendella

Powrót na początek strony