Rodzina – inwestycja w przyszłość

Powiat Bielski w roku bieżącym zrealizuje projekt pod nazwą „Rodzina – inwestycja w przyszłość II”. Będzie to możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu rodzina640.jpg

Wartość projektu wyniesie 935 tys. zł, z czego 865 tys. pokryje dofinansowanie unijne. Pozytywną dla Powiatu Bielskiego decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Podlaskiego. Wsparciem objęte będą rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również osoby i instytucje sprawujące pieczę zastępczą nad umieszczonymi w nich dziećmi. Te ostatnie skorzystają też z szerokiej gamy usług społecznych, takich jak: socjoterapia, glottodydaktyka, terapia pedagogiczna i logopedyczna, trening umiejętności społecznych. Projekt przewiduje także szkolenia i warsztaty dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, opiekujących się niepełnosprawnymi, a także wymagających wsparcia rodzin.

Jest to kolejna edycja projektu. Pierwsza, zrealizowana w latach 2017-2019, adresowana była do 106 osób – rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi, rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. W minionym roku wzięło w niej udział 10 rodzin zastępczych, 10 dzieci pozostających w pieczy zastępczej, pięć rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze wraz z pięciorgiem dzieci, 10 rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

 

pd, pcpr

Powrót na początek strony