Program „Za życiem”

Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. wprowadza program zwany programem „Za życiem”, którego celem jest wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin.

Ilustracja do artykułu za życiem640.jpg

Program dotyczy pomocy uczennicom w ciąży, przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego. Wiodącym ośrodkiem w powiecie bielskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest wskazana przez Starostę Bielskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim. Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, tel. 85 833 26 74.

 

Maria Marciniak-Kraśko, logopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Powrót na początek strony