Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ

Dwudziestego ósmego grudnia br. odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Ilustracja do artykułu Pierwsze posiedzenie.jpg

Rada w nowym składzie zajęła się wyrażeniem opinii dotyczących: wprowadzenia zmian do planu finansowego SPZOZ na rok 2018, planu finansowego Zakładu na rok 2019, zakupów sprzętu medycznego, zmiany nazwy oddziału internistyczno-kardiologicznego na oddział wewnętrzny oraz opinii dotyczącej realizacji projektu „Podniesienie efektywności energetycznej w budynku SPZOZ przeznaczonym na działalność medyczną. W inauguracyjnym spotkaniu wziął udział starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski.

Podczas obrad II sesji 6 grudnia br. Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim ustaliła skład Rady Społecznej SPZOZ. Na jej przewodniczącego zgodnie ze swymi kompetencjami starosta bielski powołał wicestarostę Piotra Bożko, natomiast wojewoda podlaski jako swego przedstawiciela wyznaczył Kazimierza Czarkowskiego. Rada Powiatu wybrała swoich przedstawicieli w osobach: Andrzeja Leszczyńskiego, Marii Ryżyk, Jana Niewińskiego, Zbigniewa Jana Szpakowskiego, Mirosława Bałło oraz Bazylego Leszczyńskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej rada społeczna działa w charakterze organu: inicjującego i opiniodawczego dla podmiotu tworzącego podmiot leczniczy oraz w charakterze organu doradczego dla kierownika podmiotu leczniczego. Do jej kompetencji należy m.in.: przedstawianie podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy (radzie powiatu) wniosków i opinii w sprawach takich, jak zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, przyznawania kierownikowi nagród oraz rozwiązywania z nim stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej a także w sprawie regulaminu organizacyjnego podmiotu. Wobec kierownika zakładu może ona kierować wnioski i opinie w sprawach planu finansowego i inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji oraz podziału zysku.

 

pd

Powrót na początek strony