Ochrona praw konsumenta w powiecie bielskim

Wszyscy w swoim życiu dokonujemy mnóstwa zakupów, korzystamy z różnorodnych usług. Wszyscy zatem stajemy się konsumentami nabywając rzeczy lub zamawiając różnego rodzaju usługi.

Ilustracja do artykułu online-marketing-1427787_640.jpg

W związku z tym warto wiedzieć, jakie przysługują nam uprawnienia w sytuacjach, kiedy okaże się, że nabyty przez nas towar jest niepełnowartościowy albo utracił swoje właściwości.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, albo nie posiada właściwości, jakie powinien posiadać zgodnie z przeznaczeniem, kupujący może żądać od sprzedawcy doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeżeli jest to jednak niemożliwe, a wady są istotne, kupujący ma prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, czyli otrzymać zwrot gotówki za zwrotem towaru sprzedawcy (rękojmia). Ochrona rękojmiana produktów nowych trwa dwa lata, a w przypadku rzeczy używanych może zostać ograniczona do jednego roku. Również produkty sprzedawane w ramach promocji czy po obniżonej cenie podlegają powyższym zasadom.

Niezależnie od rękojmi na zakupiony produkt bądź wykonaną usługę może być udzielona gwarancja. Gwarancja jest umową, która w sposób dość swobodny kształtuje prawa konsumenta, a w praktyce podmiot udzielający gwarancji (może to być sprzedawca, producent, importer itd.) posiada opracowane jej warunki na piśmie i konsument nie ma możliwości ich kształtowania. Reklamując produkt konsument decyduje, czy korzystać z rękojmi czy gwarancji, wiedzieć jednak należy, że rękojmia zapewnia konsumentowi z reguły ochronę bardziej skuteczną.

Dwudziestego czwartego grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. Art. 27 ustawy stwierdza, iż konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (w trakcie prezentacji), może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Jeśli przy zawieraniu umowy zakupu/usługi dojdzie jednocześnie do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, to odstąpienie we wskazanym terminie i formie od umowy zakupu bądź usługi skutkuje także odstąpieniem od umowy o kredyt. Podobnie w terminie 14 dni można odstąpić od umowy zawartej na odległość (przez Internet), przy czym w tym przypadku termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania zamówionego produktu.

Niejednokrotnie w punktach sprzedaży (najczęściej w pobliżu kasy) widnieją kartki z napisem „Po odejściu od kasy reklamacji nie uznajemy”. Te kartki i zamieszczone na nich napisy są nieskuteczne. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamowany towar oraz wypisać i wydać konsumentowi dokument o nazwie „Zgłoszenie reklamacyjne”. Należy dopilnować, aby dokument ten był dokładnie przez sprzedawcę wypełniony, opatrzony stosownymi pieczęciami i podpisany, albowiem wszelkie braki formalne mogą być później wykorzystywane przez nierzetelnych sprzedawców bądź usługodawców dla odrzucenia naszych roszczeń.

Jaka jest dodatkowa rada na niesolidnego sprzedawcę, który nie uznaje, a nawet odmawia przyjęcia reklamacji, pomimo często oczywistych racji konsumenta?

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 w pokoju 308 (III piętro) funkcjonuje powiatowy rzecznik konsumentów, którego zadaniem jest udzielanie pomocy konsumentom zamieszkującym na terenie powiatu bielskiego. Z reguły są to porady prawne i mediacje z przedsiębiorcami, chociaż niewykluczone jest przygotowanie przez rzecznika pozwu sądowego. W roku 2017 rzecznik prowadził 127 spraw oraz udzielił konsumentom ok. 800 porad.

Wszystkie czynności rzecznika na rzecz konsumentów wykonywane są nieodpłatnie!

Ryszard Baranowski

Ryszard Baranowski – powiatowy rzecznik konsumentów w Bielsku Podlaskim

Numer telefonu do powiatowego rzecznika konsumentów w Bielsku Podlaskim: 85 833 26 35.

 

rb

Powrót na początek strony