Nowy status Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim uzyskała uprawnienia do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Tym samym stała się jedynym w naszej części województwa wyspecjalizowanym ośrodkiem diagnostycznym.

Ilustracja do artykułu IMG_4377 Małgorzata Domańska.JPG

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
(fot. Małgorzata Domańska)

Poradnia spełniła rygorystyczne wymagania związane z posiadaniem przez kadrę pedagogiczną wysokich kwalifikacji oraz wyposażenia w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W skład kadry wchodzą wysoko wykwalifikowani fachowcy. Zatrudniony jest m.in. nauczyciel surdopedagog pracujący z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Kolejny nauczyciel kontynuuje studia podyplomowe w tym zakresie. Trzech pracowników posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zatrudniony psycholog posiada uprawnienia do pracy z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi. Niebawem jeden z nauczycieli rozpocznie studia podyplomowe z tyflopedagogiki.

Na wyposażeniu poradni znajdują się nowoczesne pracownie i urządzenia. Można wśród nich wymienić profesjonalną lupę elektroniczną Portable Digital Video Magnifier wykorzystywaną w diagnozie dzieci niedowidzących jako powiększalnik tekstów i obrazków oraz specjalistyczny test do diagnozy autyzmu – ADOS 2.

Baza, jaką dysponuje placówka, to siedem gabinetów odpowiednio przygotowanych i wyposażonych w niezbędny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci, między innymi w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, Platformę Badań Zmysłów z programami „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię”, sprzęt do terapii metodą Biofeedback, pakiety multimedialne zawierające serię programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych, komunikacyjnych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, lupy powiększające dla dzieci słabowidzących. Znajduje się tu również dobrze wyposażona sala do terapii metodą integracji sensorycznej oraz sala do pracy z grupą uczniów, rodziców lub nauczycieli.

Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie i ustawiczne doskonalenie zawodowe pracowników poradni stanowią gwarancję dobrej jakości dokonywanej diagnozy. Stawiane przez naszą Poradnię diagnozy honorowane były przez zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku. Kadra pedagogiczna jest otwarta na poszerzanie swoich kompetencji zawodowych w celu doskonalenia umiejętności przeprowadzania procesu diagnostycznego i orzeczniczego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozszerzenie uprawnień Poradni ułatwi rodzicom dzieci niepełnosprawnych dostęp do specjalistów, zaś ubieganie się o wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie kształcenia specjalnego będzie „bliżej domu”. Pozwoli to na szybsze i efektywniejsze diagnozowanie dzieci z różnymi dysfunkcjami oraz objęcie ich systemową pomocą.

 

BSz

Powrót na początek strony