Nadanie imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół Specjalnych

„W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…”. Szesnasty grudnia br. otworzył nowy rozdział w historii Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, a mianowicie szkoła otrzymała imię znakomitego Polaka – Jana Pawła II.

Ilustracja do artykułu 081218-nadanie1.jpg

Uroczystą mszę św. odprawił biskup drohiczyński ks. Antoni Pacyfik Dydycz

Dyrektor szkoły Jolanta Boćkowska, w imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli przywitała przybyłych na uroczystość, wśród nich: biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza, dziekana bielskiego ks. Ludwika Olszewskiego, ks. dziekana Leoncjusza Tofiluka, starostę bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego, starostę siemiatyckiego Jana Zalewskiego, starostę wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, podlaskiego kuratora oświaty Jerzego Kiszkiela, wójtów, radnych, komendantów policji i straży pożarnej, dyrektorów szkół, biznesmenów, całą społeczność szkoły oraz wielu innych znamienitych gości.

Następnie została odprawiona uroczysta msza św. celebrowana przez JE biskupa drohiczyńskiego.

Ksiądz biskup pogratulował w homilii wyboru papieża na patrona szkoły, mówiąc: – Niech ta placówka będzie duchowym wsparciem, abyście potrafili się cieszyć i radować tak, jak to potrafił robić Jan Paweł II… Następnie uczniowie szkoły odczytali modlitwę wiernych.

Adam Miron Łęczycki

Treść uchwały nadającej imię szkole odczytał przewodniczący Rady Powiatu Adam Miron Łęczycki

Po komunii św. miała miejsce najważniejsza część uroczystości – poświęcenie sztandaru szkoły. Przedstawiciele rady rodziców wprowadzili sztandar, a ksiądz biskup dokonał aktu poświęcenia. Przewodniczący Rady Powiatu Adam Miron Łęczycki odczytał treść uchwały nr XXI/154/08 z dnia 27 listopada 2008 r. Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, którą nadano Zespołowi Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim imię Jana Pawła II. Sztandar został przekazany dyrektor Boćkowskiej, która złożyła ślubowanie o jego szanowaniu i strzeżeniu dobrego imienia Jana Pawła II. Następnie ten nowy symbol wartości, którym wierna ma być społeczność szkolna, przyjęli reprezentanci uczniów.

Nadanie imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół Specjalnych

Był też czas na wystąpienia okolicznościowe, życzenia oraz prezenty. Uczniowie ZSS przygotowali na tę piękną uroczystość montaż słowno-muzyczny, zakończony wspólnym wykonaniem pieśni „Barka”, która niewątpliwie kojarzy się z osobą papieża-Polaka.

tablica

Na zakończenie uroczystości została poświęcona tablica pamiątkowa znajdująca się przy głównym wejściu do szkoły.

Budowa i otwarcie szkoły

Do października 2007 roku obiekt przeznaczony był na potrzeby publicznego szkolnictwa ponadpodstawowego i użytkowany był przez Zespół Szkół nr 2. Aktualnie nastąpiło przejęcie budynku przez ZSS, który jest wyspecjalizowaną placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci chorych. W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Zespół realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej Specjalnej, trzyletniego Gimnazjum Specjalnego i dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. W Zespole prowadzone są także zajęcia terapeutyczne mające na celu usprawnienie dziecka (między innymi logopedyczne i korygujące wady postawy) oraz zajęcia przysposabiające do różnych form aktywności. Zespół prowadzi bibliotekę i świetlicę z dożywianiem. W placówce kształci się obecnie ok. 100-120 dzieci, z czego ok. 60 w szkole podstawowej i ok. 30 w gimnazjum.

budynek szkoły

Po remoncie budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności poruszania się. Dostęp osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru możliwy jest dzięki zastosowaniu przy wejściu głównym platformowego podnośnika o napędzie śrubowym. Dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy będzie możliwy za pomocą windy.

W wyniku realizacji inwestycji uczniowie ZSS będą mieli do dyspozycji zdecydowanie lepiej przystosowaną do ich potrzeb infrastrukturę. Planowane jest również uruchomienie specjalnej oferty dla dzieci autystycznych oraz prowadzenie nauczania nowatorską metodą polisensoryczną.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych była firma Elwa sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Koszt inwestycji wyniósł blisko 2 mln zł, z czego środki ze Starostwa to 1,5 mln zł, zaś 500 tys. zł pozyskano z PFRON.


Historia Zespołu Szkół Specjalnych

Historia placówki rozpoczęła się w roku 1960 w Szkole Podstawowej nr 2 w Bielsku Podlaskim. Budynek „Dwójki” zlokalizowany był wówczas na rogu ulic Kościuszki i Nowotki (obecnie 11 Listopada). Ówczesny kierownik szkoły Włodzimierz Łoziński wystąpił do władz oświatowych z propozycją utworzenia klasy dla uczniów przejawiających trudności edukacyjne.

Po zaakceptowaniu jego projektu przez kuratora oświaty udało się załatwić niezbędne formalności i powołać w roku szkolnym 1960/1961 „klasę IV-V specjalną”. W miarę powiększania się liczby uczniów, kolejni kierownicy szkoły, Mikołaj Karpiuk i Stanisław Dąbrowski, tworzyli coraz to nowe oddziały specjalne. Ich liczba w owym czasie wahała się od trzech do czterech. W roku 1970 SP nr 2 przeprowadziła się do nowego budynku w dzielnicy „Parkowej”, obecnie przy ul. Wysockiego. Oddziały klas specjalnych zostały w starym budynku, ważyły się bowiem losy ich lokalizacji. Ostatecznie stały się integralną częścią Szkoły Podstawowej nr 1, która przejęła budynek po „Dwójce” wraz z całym jego wyposażeniem. Kierownikiem szkoły była wówczas Zofia Piechowska.

W roku 1972 klasy specjalne weszły pierwotnie w skład Szkoły Podstawowej nr 2 i zostały zlokalizowane w jej nowym budynku, gdzie mieściły się do wakacji 1992 roku. Kierownikami, a następnie dyrektorami szkoły byli kolejno: Józefa Bojaczuk, Wiaczesław Gawriuczenkow, Andrzej Sidoryk i Władysław Jagiełło. W tym czasie powstało wiele nowych inicjatyw. Powołana została drużyna Związku Harcerstwa Polskiego Nieprzetartego Szlaku, powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TDP. Wielkie zasługi miała w tym Nina Anchimiuk. Uczniowie aktywnie brali udział w licznie organizowanych wycieczkach, obozach wędrownych, zdobywali karty pływackie. Swój dorobek artystyczny prezentowali na Festiwalach Kultury i Twórczości Nieprzetartego Szlaku i licznych konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę. Na ten etap rozwoju kształcenia przypada również utworzenie oddziału specjalnego obejmującego edukację uczniów hospitalizowanych.

W roku szkolnym 1984/1985 utworzono oddział kształcący uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, tzw. klasę życia. Wkrótce została ona przeniesiona do pomieszczeń piwnicznych pozyskanych po Przedszkolu nr 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 11a. W roku szkolnym 1991/1992 działały już dwa oddziały „klasy życia”.

Rok 1992 otworzył nowy rozdział w historii szkoły. Powstała pierwsza odrębna placówka kształcenia specjalnego w Bielsku Podlaskim – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 z siedzibą przy ul. Poświętnej 3. Jej dyrektorem została Nina Kocjan (Anchimiuk). Szkoła przejęła wszystkie dotychczasowe oddziały specjalne z SP nr 2. W roku 1995 kierownictwo szkoły objął Władysław Kobus, a w 1998 r. Andrzej Walio. Kilka lat później na skutek reformy oświatowej szkołę przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych. W skład jego weszły oddziały szkoły podstawowej i gimnazjum.

W roku szkolnym 2003/2004 ZSS zmienił swoją siedzibę, przejął bowiem budynek przy ul. Kleszczelowskiej 5. Nie był to jednak koniec zmian, wkrótce powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a kilka lat później Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Zmieniło się również kierownictwo placówki. Obowiązki dyrektora po Andrzeju Walio przejęła Katarzyna Małgorzata Pacewicz, a następnie Jolanta Elżbieta Boćkowska.

Powrót na początek strony