Nabór do projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ilustracja do artykułu 577508506_1280x720640.jpg

Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, poddziałanie 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, poddziałanie 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących miasto Łomża lub powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:

1) Poddziałanie 3.2.1 – bon na:
• szkolenia i kursy z informatyki
• szkolenia i kursy z języków obcych
• kursy kompetencji ogólnych
• studia podyplomowe

Bon szkoleniowy o maksymalnej wartości 9 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika – min. 12 proc.

Bon może uzyskać osoba dorosła bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.

Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nieposiadających wykształcenia wyższego (minimum 80 proc. uczestników projektu) oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20 proc. uczestników projektu).

2. (Poddziałanie 3.2.2) bon na szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny kurs zawodowy [KKZ], kurs umiejętności zawodowych [KUZ], zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Bon szkoleniowy o maksymalnej wartości 15 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika min. 12 proc.

Bon może uzyskać osoba dorosła bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego.

Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20 proc. uczestników projektu).
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Subregionalnym Biurze Obsługi w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1 (budynek po byłym Zespole Szkół nr 3 w Bielsku Podlaskim), pokój nr 1.10 i 1.11, tel. 85 833 10 92, 85 833 40 09.

Nabór do projektu trwa w systemie ciągłym od 15 listopada 2017 r. w dni robocze (pon. - pt. w godzinach 7.30 - 15.30).

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które mogą same zgłaszać się do biura doradców kariery, zlokalizowanego w każdym powiecie subregionu łomżyńskiego.

Formularze, które wpływają w danym tygodniu, są oceniane w każdy piątek od godz. 12.00 – utworzona zostaje lista rankingowa. Każde biuro obsługi po zamknięciu listy rankingowej umawia się na indywidualne spotkania z osobami ubiegającymi się o przyznanie bonu szkoleniowego za pomocą e-maila lub telefonu.

W przypadku wpływu znacznej liczby zgłoszeń możliwe jest tymczasowe zawieszenie rekrutacji 1 grudnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – ok. 40,8 mln.

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. W tym okresie będzie można uzyskać wsparcie w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w biurach obsługi u każdego partnera projektu.

Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców subregionu do podnoszenia swoich kwalifikacji!

 

 

logo: Program Regionalny

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mm

Powrót na początek strony