Koronawirus na posiedzeniu Zarządu Powiatu

Stan przygotowań do możliwego zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 ocenił na swym posiedzeniu Zarząd Powiatu. W opinii Zarządu istnieje świadomość powagi sytuacji, ale też pozytywnie oceniono własne podejmowane w tej sprawie działania.

Ilustracja do artykułu Zarząd 55-640.jpg

W chwili obecnej pewne jest to, że na terenie powiatu bielskiego nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia wirusem.

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski informował członków Zarządu o wdrożonych przez szpital powiatowy procedurach. Przygotowywane są m.in. pomieszczenia i łóżka w budynku oddziału zakaźnego, ograniczono odwiedziny na pozostałych oddziałach, wprowadzono zakaz wejścia osób z objawami charakterystycznymi dla osób zakażonych wirusem (mają one być kierowane bezpośrednio na oddział zakaźny). Przeprowadzono trening dla personelu, zakupiono środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej. W razie potrzeby z zasobów wojskowych udostępnione będą namioty z odpowiednim wyposażeniem, w których ulokowane zostaną punkty diagnostyczne. Ponadto wyznaczone zostały miejsca dla osób poddanych kwarantannie.

Obecny na posiedzeniu kierownik Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jan Opaliński przedstawił podjęte przez służby Powiatu pozostałe działania. Jest to przede wszystkim utrzymywanie całodobowego kontaktu oraz wymiana informacji z dyrekcją szpitala, kierownictwem zespołu pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i powiatowego inspektoratu sanitarnego. Zarząd Powiatu dysponuje środkami finansowymi z rezerwy budżetowej, które mogą być uruchomione w celu pokrycia wydatków związanych z walką z koronawirusem. Podczas spotkania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego 12 lutego br. dokonano przeglądu środków i sił pozostających w dyspozycji samorządów gminnych. Ponadto wdrożono akcję informacyjną, przekazując mieszkańcom powiatu niezbędne wiadomości dotyczące sposobów zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Oceniając wdrożone procedury podkreślono zaawansowany stan przygotowań do walki z koronawirusem. Powiat Bielski dysponuje aktualną strategią postępowania, poczyniono niezbędne zakupy środków dezynfekcyjnych i sprzętu, szpital powiatowy pozostaje w gotowości do przyjmowania pacjentów z objawami zakażenia. Możemy także liczyć na wsparcie innych służb, m.in. Wojewody Podlaskiego i wojska. Nade wszystko jednak należy zachować spokój i nadzieję, że powiat i jego mieszkańcy pozostaną bezpieczni.

 

pd

Powrót na początek strony