IV sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

IV sesję Rady Powiatu 18 lutego br. zdominowała sprawozdawczość.

Ilustracja do artykułu 20190218_100242_HDR.jpg

Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych Jana Olszewskiego – byłego premiera RP
oraz Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska

Radni zapoznawali się z informacjami dotyczącymi działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, działalnością komisji Rady w minionym roku, a także sprawozdaniami nt. wysokości wynagrodzeń nauczycieli oraz niektórych aspektów działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

goście

Goście uczestniczący w obradach Rady Powiatu

Otwarcie sesji przez przewodniczącego Rady Andrzeja Leszczyńskiego poprzedziła ceremonia uczczenia minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie osób: Jana Olszewskiego – byłego premiera rządu RP oraz Pawła Adamowicza – prezydenta miasta Gdańsk.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego informacje na temat działalności podległych służb przedstawili komendanci komend powiatowych policji i państwowej straży pożarnej. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem starosty bielskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Rada Powiatu

Dyrektor SPZOZ z kolei przedstawiła sprawozdania dotyczące zbytego majątku trwałego oraz wydzierżawianych pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu Bielskiego i użytkowanych przez Zakład.

Rada przyjęła informację Zarządu Powiatu nt. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bielski za rok 2018.

Tematyką obrad objęto także sprawozdawczość komisji Rady Powiatu. Sprawozdania z działalności przedłożyły: Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

starosta

Przemawia starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie i realizację projektu partnerskiego pn. „Ergorekrutacja – nowy model opisu stanowisk pracy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb kandydatów do pracy oraz narzędzi ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej w HR”. Jest to narzędzie pozwalające na wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników oraz aktywizację osób bezrobotnych posiadających wyjątkowe trudności w zdobyciu zatrudnienia. Projekt realizowanybędzie we współpracy z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Uniwersytetem w Mannheim (Niemcy) oraz Uniwersytetem w Katanii (Włochy). Jego wartość wyniesie 1,8 mln zł, z czego do powiatu bielskiego trafi 360 tys. zł.

Rada Powiatu

Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego.

 

pd

Powrót na początek strony