III sesja Rady Powiatu

Dwudziestego pierwszego grudnia br. na trzeciej sesji obradowała Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim. Była to pierwsza sesja po ukonstytuowaniu się wszystkich organów Powiatu, toteż jej porządek obrad zawierał już wyłącznie bieżące sprawy wymagające regulacji.

Ilustracja do artykułu III sesja 1.jpg

Obrady otworzył przedniczący Rady Powiatu Andrzej Leszczyński

Cześć z tych spraw dotyczyła pracy organów powiatu w przyszłym roku. W porządku obrad sesji znalazły się zatem punkty związane z przyjęciem planów pracy Rady i jej komisji. Uzupełniono go również o zagadnienie dotyczące ustalenia wysokości diet radnych i członków Zarządu Powiatu.

III sesja Rady Powiatu

Obrady III sesji zdominowały zagadnienia związane z budżetem powiatu. Głównym punktem porządku obrad stało się zatem jego uchwalenie na przyszły rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Dokonano także zmian w budżecie roku bieżącego.

starosta

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Ponadto Rada Powiatu zajęła się kwestią wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim na zawarcie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kolejnej umowy najmu nieruchomości powiatu (sali gimnastycznej) oraz rozpatrzyła skargę na działalność dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, uznając ją za bezzasadną.

dyrektor

Bożena Grotowicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

W sumie podczas obrad sesji Rada Powiatu podjęła 11 uchwał oraz zapoznała się ze sprawdzaniem z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

III sesja Rady Powiatu

 

pd

Powrót na początek strony