Działalność Zarządu Powiatu w lutym i marcu br.

Zarząd Powiatu w okresie blisko dwóch miesięcy między sesjami Rady Powiatu odbył pięć posiedzeń.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

W ich trakcie podjęto 14 uchwał i jedno postanowienie, w tym m.in.:
– uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Bielskiego w 2019 r.;
– uchwałę w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim;
– uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu do grupy zakupowej tworzonej przez Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na zakup energii elektrycznej na lata 2020-2023;
– uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2018 r.;
– postanowienie w sprawie zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi miejskiej w Bielsku Podlaskim na odcinku od ul. C. K. Norwida do ul. bł. ks. Antoniego Beszty-Borowskiego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził projekty umów i porozumień, m.in.:
– projekty umów z gminą Bielsk Podlaski na realizację zadań związanych z przebudową dróg powiatowych (dot. dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1575B i mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu miejscowości Stołowacz oraz dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1683B Kozły – Podbiele”);
– porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z powiatu bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu białostockiego oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Zapoznano się z dokumentami, m.in.:
– wnioskiem naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie zatwierdzenia planów naboru uczniów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Bielski na rok szkolny 2019/2020;
– sprawozdaniem rocznym z działalności i wydatkowania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim w 2018 r.;
– bilansem z wykonania budżetu powiatu na 31 grudnia 2018 r.

Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2019 rok oraz inne wnioski dotyczące bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu.

Przyjęto materiały sesyjne, przedłożone na sesję Rady Powiatu obradującej 28 marca br.

 

ek

Powrót na początek strony