140. posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu, obradujący na posiedzeniu 16 lutego br., podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu DSC_0327 640.JPG

– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji w 2017 r. Klubowi Tenisa Stołowego w Bielsku Podlaskim,
– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 r.

Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu oraz przyjął inne materiały przedkładane Radzie:
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej, na czas nieoznaczony i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
– projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bielskiego do realizacji zadań: „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”, „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” oraz „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach oznaczonych nr. nr. geod. geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły oraz niezbędną przebudową infrastruktury podziemnej i nadziemnej w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski”,
– projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
– projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały nr XXVII/230/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022,
– informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za 2017 rok,
– informację Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie bielskim za 2017 rok,
– projekt stanowiska Rady Powiatu dotyczący wniosków na wyłączenie aptek Dbam o Zdrowie w Bielsku Podlaskiem z wykazu aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego pełniących dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Zarząd zatwierdził projekt porozumienia w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dołubowie, uczestnika zamieszkującego na terenie Powiatu Bielskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, oraz inne wnioski dotyczące bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

pd

Powrót na początek strony