133. posiedzenie Zarządu Powiatu

Czternastego grudnia br. Zarząd Powiatu spotkał się na 133. posiedzeniu. Głównymi tematami obrad były podjęte uchwały i postanowienia:

Ilustracja do artykułu 133 posiedzenie Zarządu 640.jpg

– uchwała w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym położonych na obszarze Gminy Boćki;
– uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat wnoszonych przez nauczycieli w 2018 roku;
– uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Bielskiego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
– uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 r.;
– postanowienie w sprawie zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa nowej drogi publicznej w istniejącym pasie drogowym drogi wewnętrznej ul. Różanej w Bielsku Podlaskim”.

Przygotowując się do najbliższej sesji Rady Powiatu, Zarząd rozpatrzył i zaopiniował dokumenty, które będą przedmiotem obrad:
– projekt obwieszczenia Rady Powiatu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Bielskiego;
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie, po umowach na czas oznaczony do trzech lat, kolejnych umów najmu tych samych części nieruchomości, będących własnością Powiatu Bielskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej;
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022;
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2018.

Zatwierdzono i podpisano aneks nr 32 do umowy zawartej z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokość dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim.

Zarząd po rozpatrzeniu złożonych przez Wydział Gospodarowania Mieniem wniosków podjął decyzje dotyczące wspólnego złożenia z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski wymaganych dokumentów dotyczących usunięcia drzew przy ul. Poniatowskiego oraz nieodpłatnego udostępnienia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim dodatkowej części pomieszczenia archiwum znajdującego się w budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
– wniosek skarbnika powiatu;
– wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia (zmiany w planach finansowych I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim);
– wnioski dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
– wniosek komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony