127. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 27 października br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– powołania komisji konkursowej ds. oceny oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie bielskim w 2018 r. oraz określenia regulaminu jej pracy,
– nieodpłatnego przekazania poniesionych nakładów finansowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bielskiego,
– wyznaczenia pracownika do pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 6, Marzeny Pogorzelskiej-Ciołek,
– zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zleconego do realizacji organizacji pozarządowych w 2017 r.,
– informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za III kwartał 2017 r., udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych,
– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 r.

Ponadto Zarząd podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (droga nr 1687B Malinniki – Gregorowce położona w obrębie Gregorowce, gmina Orla).

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-202.

Ponadto zapoznano się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Zarząd Powiatu zatwierdził i podpisał aneks do umowy z 16 czerwca 2017 r. na realizację zadania dot. wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1694B i 1695B ulica w miejscowości Popławy.

Zapoznano się z informacją naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w sprawie zawiadomienia o zawarciu przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim pierwszej umowy najmu z Akademią Piłkarskich Talentów Brylant w Bielsku Podlaskim, dotyczącej wynajmu sali gimnastycznej.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim,
– wniosek dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim,
– wnioski Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem,
– wniosek Kierownika Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego,
– wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
– wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

pd

Powrót na początek strony