126. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 19 października br. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

Ilustracja do artykułu herb-miniatura.png

– sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem, stanowiących własność Powiatu Bielskiego,
– wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańsk z Programem Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020,
– zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok,
– upoważnienia dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim do podpisania Deklaracji współpracy jednostki oświatowej w projekcie pn. „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę PSI sp. z o.o. na obszarze łomżyńskim (ID obszaru: 3.3.20.38)”.

Zarząd podjął:
– decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (droga nr 1751B Choroszczewo – Wygonowo – Andryjanki, położona w obrębie Wandalin, gmina Boćki),
– decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (droga nr 1670B Orla – Krywiatycze – Stary Kornin, położonych w obrębie Krywiatycze, gmina Orla),
– decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (droga nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – Dołubowo – Dziadkowice, położona w obrębie Popławy, gmina Brańsk),
– postanowienie w sprawie zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej” w Bielsku Podlaskim”.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne:
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Zatwierdzono projekt porozumienia zawieranego z Powiatem Siemiatyckim w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dołubowie 35, 17-306 Dziadkowice, uczestnika, zamieszkałego na terenie Powiatu Bielskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Zarząd zapoznał się z dokumentami:
– sprawozdaniem finansowym z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim za III kwartały 2017 r.,
– pismem Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie możliwości przekazania drogi powiatowej nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew do sieci dróg wojewódzkich.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim oraz dokonania zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim,
– wnioski komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim,
– wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
– wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
– wnioski zastępcy naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 r. oraz dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022,
– wnioski Wydziału Budżetu i Finansów w sprawie dokonania zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2017 r.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2017/2018 uczniowi klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony