116. posiedzenie Zarządu Powiatu

Na posiedzeniu 3 sierpnia br. Zarząd Powiatu podjął:

Ilustracja do artykułu 20170803_091908640.jpg

– uchwałę w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, Barbarze Szpalerskiej oraz upoważnienia dyrektor do składania oświadczeń woli,
– decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził materiały sesyjne, tj. projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
– zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 r.,
– zmiany uchwały nr XIX/162/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022.

Zarząd zatwierdził projekt umowy zawieranej z Gminą Miejską Brańsk w sprawie określenia podstawowych zasad udziału stron w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1599B Brańsk – Załuskie Kościelne”.

Rozpatrzono wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach dotyczących zmian planów finansowych na 2017 rok, wyrażając zgodę na ich dokonanie:
– wniosek naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem,
– wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,
– wnioski dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
– wnioski naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim oraz bieżących zmian w planie finansowym jednostki.

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaakceptował wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego uczniowi klasy III w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

 

pd

Powrót na początek strony