Wiekszy tekst Mniejszy tekst
Powiat bielski zaprasza! arrow Aktualności arrow 97. posiedzenie Zarządu Powiatu
97. posiedzenie Zarządu Powiatu | Drukuj |
pd   
06.03.2017 r.
logo: herb powiatu bielskiegoNa posiedzeniu 2 marca 2017 r. Zarząd Powiatu rozpatrzył i zatwierdził projekty porozumień i aneksów do zawartych porozumień:
– projekt porozumienia zawieranego z Powiatem Pruszkowskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie,
– projekt aneksu nr 1 do porozumienia nr 1/T/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z Powiatu Toruńskiego do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bielskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie, – projekt porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Bielskiego do placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Polickiego oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie,
– projektu porozumienia nr 1/P/2017 w sprawie przyjęcia dziecka z Powiatu Bielskiego do placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Białostockiego oraz warunków pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie.

Zarząd zatwierdził wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wysyłkę korespondencji pocztowej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zarząd Powiatu rozpatrzył i zaakceptował wnioski:
– dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w sprawie dofinansowania zakupu laparoskopu na potrzeby oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej,
– przewodniczącego Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu na udzielenie zamówienia pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku”, w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu w celu zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w związku ze złożeniem oferty przekraczającej wartość środków zabezpieczonych w budżecie powiatu,
– wniosek naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 rok.